پرسنل محترم سازمان تامین اجتماعی  برای مشاهده لینک وبینار آنلاین  مدیریت انگیزش  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0


 

لینک مشاهده جلسه اول وبینار مدیریت انگیزش

http://irtciac.com/1400/angizesh_0.mp4

 

لینک مشاهده جلسه دوم وبینار مدیریت انگیزش

http://irtciac.com/1400/tamin00.09.10_0.mp4