فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  استاندارد آموزشي ISO10015:2019  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰