فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰