فراگیران محترم شرکت ماشین سازی ویژه  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰