فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین لجستيك و مديريت زنجيره تامين(SCM)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰