فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مديريت روابط عمومي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰