فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین برنامه ريزي و كنترل توليد  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰