فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  آشنايي با بازرسي از دفاتر قانوني در قوانين تامين اجتماعي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰