فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تهيه و تدوين قرار دادها   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰