فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت اسناد مدارك و فن بايگاني    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰