فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستیک و مدیربت زنجیره تامین     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰