فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تهیه و تدوین قرار دادها    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰