فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستیک مدیریت زنجیره تامین    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰