پرسنل  محترم  مجتمع پتروشیمی بوشهر  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰