فراگیران محترم شرکت نورا موتور برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت حقوق و مزایای کارکنان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰