فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تکنیک های نگهداری و حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰