فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  حقوق و مزایای کارکنان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰