فراگیران محترم شرکت شبکه افزار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار  مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

https://online.lms365.ir/class12/

 

زمان برگزاری وبینار

 

 روز شنبه   26  آذر 

روزسه شنبه  29  آذر 

روز شنبه    3 دی

 

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 13