فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران

http://bestlms.ir/fa/course/view.php?id=57

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه مورخ 22 و 29 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18