فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین متعادل سازی خطوط تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

متعادل سازی خطوط تولید

http://bestlms.ir/fa/course/view.php?id=66

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 29 و 30 آبان ماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18