فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدل ارزشیابی اثربخشی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

مدل ارزشیابی اثربخشی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE)

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=114

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه مورخ  14 و 21 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18