صنایع مهام پارچین

Posted

پرسنل  محترم    صنایع  مهام  پارچین    خواهشمند است جهت   دانلود    جزوه     مدیریت زمان     روی    جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آنلاین آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل نگهبانی و انتظامات

Posted

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل نگهبانی و انتظامات روی جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                              […]