وبینارآموزشی آنلاین برنامه ریزی و کنترل تولید

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین برنامه ریزی و کنترل تولید روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]

وبینارآموزشی آنلاین ایمنی کار با مواد آزمایشگاهی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین ایمنی کار با مواد آزمایشگاهی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آنلاین قوانین و مقررات ترخیص کالا در گمرک

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  ورود به وبینار آنلاین قوانین ومقررات ترخیص کالادرگمرک روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  آیین نگارش و مکاتبات اداری   روی جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین آزمایشگاه سپهر کار هرمز

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم  آزمایشگاه  سپهر کار هرمز  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  روی    جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آنلاین آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل نگهبانی و انتظامات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل نگهبانی و انتظامات روی جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت شیمیایی بهداش

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم   شرکت  شیمیایی بهداش   برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت ریسک روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین   قوانین بیمه و مالیات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین   قوانین بیمه و مالیات  روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                          […]