وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول سرپرستی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  نظام آراستگی 5S شرکت شسکام

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت شسکام برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نظام آراستگی 5S روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین انبارداری نوین

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین انبارداری نوین روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام)

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین استاندارد آموزشی ISO 10015:2019

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین استاندارد آموزشی ISO 10015:2019 روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت وسرپرستی (تکمیلی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  هلدینگ سرمایه گذاری پارس آریان

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم هلدینگ سرمایه‌گذاری پارس آریان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اکسل پیشرفته  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی مشتریان

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی مشتریان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]