وبینارآموزشی آنلاین شرایط عمومی پیمان شرکت مشانیر

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل  محترم  شرکت مشانیر  برای  مشاهده  اطلاعات  ورود به وبینار آنلاین   شرایط عمومی پیمان   روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین ایمنی عمومی شرکت پگاه

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران  محترم  شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات  ورود  به  وبینار  آموزشی  آنلاین  ایمنی عمومی  روی   جزییات   بیشتر  کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت  نورا موتور  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی  روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                     […]

وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با روش های کاهش ضایعات در تولید

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  آشنایی با روش های کاهش ضایعات در تولید  روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                 […]

وبینارآموزشی آنلاین آشنایی بابازرسی ازدفاتر قانونی درقوانین تامین اجتماعی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   […]

وبینار آموزشی آنلاین  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت مصرف انرژی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت مصرف انرژی   روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده  اطلاعات  ورود به وبینار آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران  محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران  محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین   تکنیک های مصاحبه استخدامی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]