وبینارآموزشی آنلاین شرایط عمومی پیمان شرکت مشانیر

Posted

پرسنل  محترم  شرکت مشانیر  برای  مشاهده  اطلاعات  ورود به وبینار آنلاین   شرایط عمومی پیمان   روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول بازاریابی و فروش در اینستاگرام

Posted

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول بازاریابی و فروش در اینستاگرام  روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین ایمنی عمومی شرکت پگاه

Posted

فراگیران  محترم  شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات  ورود  به  وبینار  آموزشی  آنلاین  ایمنی عمومی  روی   جزییات   بیشتر  کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی

Posted

فراگیران محترم شرکت  نورا موتور  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی  روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                     […]

وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با روش های کاهش ضایعات در تولید

Posted

فراگیران محترم شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  آشنایی با روش های کاهش ضایعات در تولید  روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                 […]

وبینارآموزشی آنلاین آشنایی بابازرسی ازدفاتر قانونی درقوانین تامین اجتماعی

Posted

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   […]

وبینار آموزشی آنلاین  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

Posted

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       […]