وبینار آموزشی آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین صورت جریان وجوه نقد

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم شرکت الومینیم المهدی برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین   صورت جریان وجوه نقد  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین   اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم موسسه پژوهشگاه رنگ  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  آیین نگارش و مکاتبات اداری روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                   […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و بهبود فرآیند

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم   شرکت  شیمیایی بهداش   برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت و بهبود فرآیند  روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی  آنلاین  مقررات صادرات و واردات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  وبینار آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]