وبینار آموزشی آنلاین برنامه ريزي و مديريت تداركات

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین برنامه ريزي و مديريت تداركات   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین بیمه و مالیات شرکت نورا موتور

Posted

  فراگیران محترم  شرکت نورا موتور  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   بیمه و مالیات     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  تکمیل دفاتر مالیاتی و روزنامه رسمی ستاد سمن های شهر تهران

Posted

فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تکمیل دفاتر مالیاتی و روزنامه رسمی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشويي شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران

Posted

فراگیران محترم شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشويي     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

Posted

پرسنل محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آموزشی آنلاین  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین حقوق و مزاياي كاركنان  شرکت نورا موتور

Posted

فراگیران محترم  شرکت نورا موتور  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین حقوق و مزاياي كاركنان     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشويي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشويي     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]