وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه اي و رفتار سازماني

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه اي و رفتار سازماني  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشويي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشويي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  فنون پذيرايي و تشريفات

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  فنون پذيرايي و تشريفات    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  استاندارد آموزشي ISO10015:2019 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  استاندارد آموزشي ISO10015:2019  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ارتباط با مشتري CRM

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ارتباط با مشتري CRM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین حسابداري حقوق و دستمزد

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  حسابداری حقوق و دستمزد   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]