وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر 

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه اي و رفتار سازماني

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه اي و رفتار سازماني  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشويي

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشويي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  فنون پذيرايي و تشريفات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  فنون پذيرايي و تشريفات    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  استاندارد آموزشي ISO10015:2019 

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  استاندارد آموزشي ISO10015:2019  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ارتباط با مشتري CRM

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ارتباط با مشتري CRM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین حسابداري حقوق و دستمزد

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  حسابداری حقوق و دستمزد   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]