وبینار آموزشی آنلاین  اصول انبار داری و استفاده بهینه از فضای انبار

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول انبار داری و استفاده بهینه از فضای انبار  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی تکمیلی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی تکمیلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی احتیاجات مواد mrp 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی احتیاجات مواد mrp   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین اسناد تجاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 

Posted

پرسنل  محترم  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اسناد تجاری   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]