وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت بحران شرکت شبکه افزار

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت شبکه افزار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین هوش هیجانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی هوش هیجانی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت شبکه افزار

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت شبکه افزار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  رفتار سازمانی شرکت رایزکو

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل  محترم  شرکت رایزکو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  رفتار سازمانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و احتیاجات مواد MRP

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و احتیاجات مواد MRP  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین اینفو گرافی شرکت افق ماندگار جنوب

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت افق ماندگار جنوب برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی اینفو گرافی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]