وبینار آموزشی آنلاین سامانه مودیان مالیاتی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین سامانه مودیان مالیاتی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی

Posted Posted in Uncategorized, وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت بحران شرکت موج بر شیراز

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت موج بر شیراز برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت بحران روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  حسابداری حقوق و دستمزد

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  حسابداری حقوق و دستمزد روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]