وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین  طبقه بندی مشاغل کارگری

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طبقه بندی مشاغل کارگری  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین تکنیکهای متقاعدسازی و نفوذ در مشتری

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تکنیکهای متقاعدسازی و نفوذ در مشتری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  کارتیمی در واحد فروش به منظور افزایش فروش

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  کارتیمی در واحد فروش به منظور افزایش فروش  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت وسرپرستی (تکمیلی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  قوانین بیمه و مالیات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین بیمه و مالیات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]