وبینار آموزشی آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                        […]