وبینار آموزشی آنلاین اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین   اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

Posted

فراگیران محترم موسسه پژوهشگاه رنگ  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  آیین نگارش و مکاتبات اداری روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                   […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و بهبود فرآیند

Posted

پرسنل محترم   شرکت  شیمیایی بهداش   برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت و بهبود فرآیند  روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  وبینار آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

پرسنل  محترم   شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به  وبینار های  آنلاین    روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                       […]

وبینار آموزشی آنلاین توانمندسازی مسئولین دفاتر

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

Posted

پرسنل محترم   شرکت  شیمیایی بهداش   برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری  روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                              […]