وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت زنجيره تامين scm

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت زنجيره تامين scm روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانين و مقررات امورگمركي و ترخيص كالا

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانين و مقررات امورگمركي و ترخيص كالا روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین مديريت تحقيق و توسعه بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري R&D

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مديريت تحقيق و توسعه بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري R&D روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر مديران

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازي مسئولين دفاتر مديران   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات (pm تكميلی ) 

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات (pm تكميلی )  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  مديریت منابع انساني HRM

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديریت منابع انساني HRM  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني شرکت آريوژن فارمد

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت آريوژن فارمد   برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  GDP & GSP شرکت ميلان پارس فارمد

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت ميلان پارس فارمد  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  GDP & GSP   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  قوانين كار و تامين اجتماعي

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانين كار و تامين اجتماعي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]