وبینار آموزشی آنلاین  مديريت توليد و عمليات  

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت توليد و عمليات   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت خشم شرکت رایزکو

Posted

پرسنل  محترم  شرکت رایزکو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت خشم   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  طبقه بندی مشاغل کارگری 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طبقه بندی مشاغل کارگری   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازی مسئولین دفاتر شرکت سنگ اهن احياي سپاهان

Posted

پرسنل  محترم  شرکت سنگ اهن احياي سپاهان  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازی مسئولین دفاتر   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت استرس شرکت رایزکو 

Posted

پرسنل  محترم  شرکت رایزکو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت استرس  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]