وبینار آموزشی مدیریت بحران شرکت پیام گستر(آزمون کیفیت)

Posted

فراگیران محترم شرکت پیام گستر(آزمون کیفیت) برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازی مسولین دفاتر مدیران

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازی مسولین دفاتر مدیران   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول و مدیریت سرپرستی تکمیلی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول و مدیریت سرپرستی تکمیلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت پیام گستر(آزمون کیفیت)

Posted

فراگیران محترم شرکت پیام گستر(آزمون کیفیت) برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                              […]