وبینار آموزشی اخلاقیات در محیط کارشرکت تجارت الکترونیک پارسیان

وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی اخلاقیات در محیط کار  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                    […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین مهارت های نرم سازمانی شرکت لیوژن فارمد

وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت لیوژن فارمد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مهارت های نرم سازمانی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  اصول تدارکات و خریدهای داخلی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تدارکات و خریدهای داخلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

Read more >