وبینار آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                    […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ارتباط با مشتری CRM

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ارتباط با مشتری CRM  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                        […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تدارکات و خریدهای داخلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

Read more >