وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول سرپرستی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  نظام آراستگی 5S شرکت شسکام

وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت شسکام برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نظام آراستگی 5S روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                        […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام)

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین استاندارد آموزشی ISO 10015:2019

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین استاندارد آموزشی ISO 10015:2019 روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت وسرپرستی (تکمیلی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

Read more >