وبینار آموزشی آنلاین  روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی 

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي و مديريت تداركات (ويژه خطوط توليد و مونتاژ)

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي و مديريت تداركات (ويژه خطوط توليد و مونتاژ)   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین  سیستم ها و روش های کاربردی انبار داری و انبارگردانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  سیستم ها و روش های کاربردی انبار داری و انبارگردانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

Read more >